History Short Questions Odia Set -14

History Short Questions Odia Set -14 ? କାନଭା ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? A. ସୁଷେରମାନ B. ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା C. ବାସୁଦେବ D. ଵାସୁମିତ୍ରା SHOW ... <p